Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

Erstatningsansvar

Erstatningsansvaret omfatter dels byggefirmaets fejl, dels underentreprenørers fejl. Det udførende firma har ofte i entrepriseaftalen fraskrevet sig ansvaret for materialefejl i de leverede materialer, herunder fejl og mangler ved hårde hvidevarer. Her dækker producentens garanti.

Nogle byggefirmaer er omfattet af BYGs garantiordning. I så fald kan der klages til Byggeriets Ankenævn over arbejdets pris og udførelse, og firmaet er herefter forpligtet til at rette sig efter afgørelsen. Hvis dette ikke sker, kan det anmeldes til BYG Garanti. Ordningen dækker dog kun med et max-beløb på 100.000 kr. og det er en forudsætning, at den samlede entreprisesum er under 1.000.000. Derfor er mange nybyggerier reelt ikke omfattet af denne ordning.

Der findes en lang række brancheråd og ankenævn, som du kan klage til, hvis det er nødvendigt. Se en samlet liste på www.boligejer.dk

Melder behovet for boligadvokatbistand sig i denne fase, kan køberen få retshjælp via sin sædvanlige ejendomsforsikring. Sagen kan ved boligadvokatens indsats komme i orden i mindelighed ved et syn og skøn og, som sidste udvej, ved en retssag. Den skuffede husejer skal regne med en selvrisiko for omkostningerne på typisk 10 %.

Parterne kan stå så stejlt over for hinanden, og de uafklarede forhold kan være så spegede, at den nybagte husejer må alliere sig med en boligadvokat, der skal føre en sag mod byggefirmaet.

Det fremgår normalt af aftalen, hvordan en evt. tvist skal løses. Som forbruger er du ikke forpligtet til at acceptere en voldgift, du kan f.eks. vælge mediation/konfliktmægling.

Tvisten kan munde ud i en retssag ved de almindelige domstole. Det vil sige i byretten og mest almindeligt i den retskreds, ejendommen ligger i.

Ét af den solide entrepriseaftales kendetegn er, at den peger på, hvilken byret eller voldgiftsret, der skal afgøre sagen.

Den normale vej går over de almindelige domstole. Det vil sige, at den begynder i byretten, hvorefter den kan fortsætte i landsretten. Det kan tage adskillige år, før der foreligger en afgørelse.

En voldgiftssag er en privat retssag, hvor der ikke kan ankes til en højere instans. Det er dyrere end en retssag, men oftest hurtigere. Der kan også opnås retshjælpsdækning til voldgiftssager.