Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

Hvad er en mangel?

Det kan altid diskuteres, hvad en mangel er. Der kan være tale om funktionsmangler, kosmetiske mangler og retlige mangler. Hvilken type beror altid på en konkret vurdering.

I følgende tilfælde er der tale om mangler:

F.eks. hvis der står i aftalen, at bygherre ønsker en ligeløbstrappe i entréen, og byggefirmaet efterfølgende i stedet indbygger en halvsvingstrappe.

F.eks. hvis byggefirmaet i forbindelse med udførelsen af arbejdet har undladt isolering af rør, som medfører frostskader i uopvarmede rum.

F.eks. hvis bygherre (køber) i aftalen specifikt har anvist anvendelse af en bestemt fremgangsmåde eller et bestemt materialevalg, og byggefirmaet vælger en anden løsning.

F.eks. hvis byggefirmaet er ansvarlig for fremskaffelse af tagplader til ejendommen og lægger disse på bygningen, selvom de fra fabrikkens side leveres med revner.

Dette gælder, selvom arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. I givet fald skal en eller flere uvildige sagkyndige, vurdere, om et arbejde er udført i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Hvis byggefirmaet har leveret materialer af sædvanlig god kvalitet, har udført arbejdet håndsværksmæssigt korrekt og i henhold til aftalen med køber, kan køber ikke gøre mangler gældende. Det betyder i praksis, at små kosmetiske eller æstetiske indtryk ved ejendommen i nogle tilfælde ikke vil kunne anses som en mangel.

Bygherre eller dennes arkitekt angiver i entrepriseaftalen, at der skal monteres en ligeløbstrappe i entréen, hvortil der specificeres diverse mål, monteringsvejledning m.m. Herefter monterer byggefirmaet trappen i henhold til aftalen. Ved afleveringsforretningen viser det sig, at trappen ikke passer ind i entréen af rent æstetiske årsager, og at en halvsvingstrappe ville have været kønnere. I dette tilfælde er der ikke tale om en mangel, som byggefirmaet hæfter for, idet arbejdet er udført i henhold til aftalen. Her er der i stedet tale om, at køber (bygherre) selv har designet entréen forkert.

Kosmetiske mangler er typisk variationer i selve materialerne. Et eksempel er, hvis der leveres fliser til køkkengulvet. Fliserne er af sædvanlig god kvalitet og lagt korrekt i køkkenet i henhold til entrepriseaftalen.

Ved afleveringsforretningen bliver køber (bygherre) opmærksom på, at 3 af fliserne har en lidt anden farve end de øvrige fliser. Dette vil ikke udgøre en mangel, da materialerne er af sædvanlig kvalitet og monteret korrekt i henhold til aftalen. Dette sammenholdes med, at der for byggefirmaet vil være meget store omkostninger forbundet med en udskiftning sammenholdt med ”manglens” størrelse.