Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

O - S

Omhandler den type af realkreditlån, hvor udbetalingen i modsætning til ved kontantlån foregår ved, at låntageren får udleveret obligationer svarende til lånets hovedstol.

Også kaldet pælefundering. Nedramning af pæle som underlag for bygværk.

Betyder at projektudvikleren/sælgeren køber en egnet grund, hvorpå de får tegnet det projekt de ønsker at udbyde til køberne. Projektet beskrives helt ned i detailniveau inden de enkelte boliger prisfastsættes. Derefter sælges en stor del af boligerne inden, opførslen påbegynder.

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, og er kilden til cirka halvdelen af den samlede bestråling herhjemme.

Et sådant lån bliver i lånets løbetid justeret således, at renten holder sig i niveau med markedet.

Rådgiveransvarsforsikringen dækker økonomiske tab for forbrugeren i forbindelse med rådgivningsopgaver.

I en samejeaftale kan man definere, hvorledes man skal forholde sig i tilfælde af samlivets eventuelle ophævelse.

SDO-lån – eller ”Særligt Dækkede Obligationer” betyder, at der til sikkerhed for lånet ligger et pant i en fast ejendom.

I alle SDO-lån har banken eller realkreditinstituttet løbende mulighed for at overvåge værdien af pantet, under hele lånets løbetid. Falder boligpriserne så meget, at lånet overstiger en vis procentdel af ejendommenes værdi, skal banken eller realkreditinstituttet stille ekstra sikkerhed over for ejerne af obligationerne.

Begrænset ret over en fast ejendom, der tilhører en anden. En servitut, der giver adgang til at råde over ejendommen, kaldes en positiv servitut eller en rådighedsservitut og kan fx være en færdselsret eller en ret til ledningsoverførsel. Kræver servitutten, at en bestemt tilstand på ejendommen opretholdes, er der tale om en negativ servitut eller en tilstandsservitut, fx krav om at bebyggelse på grunden skal holdes under en vis højde. Servitutter, der skal sikre, at et kvarter bevares som villakvarter, kaldes villaservitutter.

SL 97 (Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse) er udarbejdet af Nyhusforeningen og bruges kun af byggefirmaer, som bygger typehuse. Det er en standard, der er udarbejdet med udgangspunkt i sælgers forhold, køber bør derfor forholde sig til om vilkår er acceptable.

Tilslutning til et normalt offentligt forsyningsnet i vejen. Bl.a. for vand, gas, fjernvarme, el, telefon og afløb. Bruges også i kort form som f.eks. vandstik eller gasstik.