Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

B

Bebyggelsesprocenten er den procentvise andel af en grund, som må bebygges. Bebyggelsesprocenten bestemmer altså, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på.

De omkostninger som kreditforeningen opkræver for administration af kreditforeningslån.

Den del af grunden som er afmærket til selve bygningen.

Foreskrifter hvori der er fastsat regler for forskellige typer af byggeri.

Bygge- og anlægsfolk taler i koter i stedet for højder. En ”kote” er en ”højde” målt lodret. Typisk er byggekoten en maksimal højde på byggeriet, målt fra terræn (jordens overflade).

Byggelinjer beskytter en række landskabstyper. Det gælder skove, strande, søer, åer og vandløb af en vis størrelse, fortidsminder samt kirker.

Byggemøderne indgår som en vigtig del af byggeledelsen og bør afklare og dokumentere, om arbejdet skrider frem som forventet og på den rigtige måde. På byggemøderne konstateres bl.a. arbejdets stade, der er med til at afgøre, hvor store a conto-regninger, håndværkeren kan fakturere. På byggemøderne træffer byggeledelsen også beslutning om evt. ekstraarbejder, der skal udføres.

En byggesagkyndig kan gennemgå en ejendom for fejl og mangler, Hvis du skal sælge, er det den bygningssagkyndige, der laver tilstandsrapporten på din bolig.

En byggeskadeforsikring betyder, at du kan få dækket de væsentlige skader, der måtte opstå i en ny bolig i 10 år fra den dag, du flytter ind i huset. Forsikringen sørger for et byggeteknisk eftersyn af dit hus 1 og 5 år efter, at du er flyttet ind.

Byggeskader er en ødelæggelse eller forringelse af bygningsdele, der forløber hurtigere end almidelig forventet forfald. Byggeskader opstår som følge af fejl, uvidenhed eller sjusk under bygningens projektering, udførelse, brug eller vedligeholdelse.

En tilladelse fra kommunalbestyrelsen, som i de fleste tilfælde skal foreligge, før et byggearbejde kan påbegyndes, og som skal udnyttes inden for en given tidsfrist.

En bygherre er i denne bog dig.

Samarbejder du med en virksomhed, der er dækket af Byg Garanti, dækker ordningen dine tab med op til 100.000 kroner inkl. moms pr. byggesag det forudsætter dog at den samlede entreprisesum er under 1.000.000 kr. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Det beløb, du maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering. Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket.