Menu

1. udgave, 1. oplag - April 2016

H - N

En forsikring der dækker en række skader på huset. Almene dækninger kan f.eks. være stormskade, brandskade og rådskade.

Ved kaution påtager en person (kautionisten) sig ansvaret over for en kreditor (dem der udlåner penge) at indestå for debitors (dem der låner penge) forpligtelser. Kautionistens betalingspligt bliver kun aktuel, hvis skyldneren ikke selv betaler. Dvs. at når noget er kautioneret, er der stillet en økonomisk sikkerhed.

En kontrakt, som beskytter køber imod ændringer i kursen på lånte penge.

Købsaftalen er købers kontrakt med sælger om køb af ejendommen, og betingelserne for huset.

En detaljeret plan for anvendelsen af et nøje afgrænset, område i en kommune. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med den gældende kommuneplan og fastlægger bl.a. arealanvendelse (boliger, erhverv, institutioner, parker etc.) samt bebyggelsestæthed, gadeforløb og anden infrastruktur. Som den eneste plantype er lokalplaner umiddelbart bindende for grundejere og bygherrer.

Når en udførende entreprenør sælger et byggemateriale, f.eks. et vindue, til en forbruger, er entreprenøren overfor forbrugeren ansvarlig for skjulte mangler i 10 år fra afleveringen. Ansvarsperioden følger af forældelsesloven, som ikke kan fraviges til skade for en forbruger.

Kort over samtlige ejendomsskel i Danmark. I hver enkelt lod, som skellene afgrænser, står matrikelbetegnelserne, der refererer til matrikelregistret.